• Projekt

    •  

      

      

      

           Terminy zajęć w ramach projektu „Liceum tuż przed NAMI!”

      

     GIMNAZJUM

     GRUPA  I

     03.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     04.12.2012

     Język polski

     Język polski

     Język polski

     10.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     11.12.2012

     Język polski

     Język polski

     Język polski

     17.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     18.12.2012

     Język polski

     Język polski

     Język polski

      

     GIMNAZJUM

     GRUPA  II

     04.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     07.12.2012

     fizyka

     fizyka

      

     11.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     14.12.2012

     fizyka

     fizyka

      

     18.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     21.12.2012

     fizyka

     fizyka

      

     GIMNAZJUM

     GRUPA  III

     03.12.2012

     historia

     historia

     historia

     04.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     10.12.2012

     historia

     historia

     historia

     11.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     17.12.2012

     historia

     historia

     historia

     18.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

      

     GIMNAZJUM

     GRUPA  IV

     03.12.2012

     matematyka

     matematyka

     matematyka

     06.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     10.12.2012

     matematyka

     matematyka

     matematyka

     13.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     17.12.2012

     matematyka

     matematyka

     matematyka

     20.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

     Język angielski

     GIMNAZJUM

     GRUPA  V

     04.12.2012

     matematyka

     matematyka

     matematyka

     07.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

      

     11.12.2012

     matematyka

     matematyka

     matematyka

     14.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

      

     18.12.2012

     matematyka

     matematyka

     matematyka

     21.12.2012

     Język angielski

     Język angielski

      

      


     Projekt pn: „Liceum tuż przed NAMI!”

     nr umowy POKL.09.01.02-28-062/12-00

      

      

     A-POKL.2-221.3.2012                                                                 

     Zaproszenie do złożenia oferty

      

     dotyczącej zakup usługi transportowej polegającej na zapewnieniu transportu uczestników po zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Liceum tuż przed NAMI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      

     Data ogłoszenia 29.10.2012r. na stronie internetowej Zamawiającego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, na Tablicy Ogłoszeń
     w siedzibie Zamawiającego i w Zespole Szkół
     w Jezioranach. Ponadto zaproszenia do złożenia oferty wysłano do potencjalnych wykonawców mailem oraz pocztą.

      

     Zamawiający:

     Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany,
     tel./fax.
     (0-89) 539-27-41, (0-89) 539-27-60, e-mail: justynakostrupska@wp.pl.

      

     1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

      

     Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej polegającej na zapewnieniu transportu dzieci po zajęciach dodatkowych w ramach  „Liceum tuż przed NAMI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

      

     Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć  zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia w granicach 20 %.

     1.  Rozeznanie cenowe dotyczy osób uczestniczących w zajęciach dodatkowych
      z Zespołu Szkół w Jezioranach do miejsca ich zamieszkania – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2.
     2. Trasy zostaną ustalone przez wybranego Wykonawcę.
     3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość  przywózu
      i odwozu uczestników projektu w soboty. Wówczas transport będzie dotyczył przywozy uczestników z ich miejsca zamieszkania oraz odwozu po zajęciach do miejsca ich zamieszkania.
     4. Zajęcia dodatkowe będą również realizowane podczas ferii zimowych. Wówczas transport będzie dotyczył przywozy uczestników z ich miejsca zamieszkania oraz odwozu po zajęciach do miejsca ich zamieszkania.
     5. Ilość dzieci może ulegać zmniejszeniu w zależności od liczby nieobecnych
      w danym dniu dzieci.
     6. Wykonawca będzie zobowiązany wystawiać miesięczne faktury zgodnie
      z faktyczną ilością przejechanych kilometrów.
     7. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dzieci oraz zmiany trasy przejazdu w sytuacjach których nie można było przewidzieć
      z chwilą wszczęcia niniejszego rozeznania, w szczególności:
      - rezygnacji dziecka lub dzieci z udziału w projekcie
      - przystąpienia dziecka lub dzieci do udziału w projekcie.
     8. W przypadku indywidualnych zmian zajęć szkolnych realizacja usługi odbywać się będzie według uzgodnień z Koordynatorem Projektu.
     9. Zamówienie będzie realizowane w okresie od miesiąca listopada 2012r.
      do 30.06.2013r oraz od miesiąca października 2013 r. do 30.06.2014 r. Dokładny termin rozpoczęcia usługi podany zostanie przez Zamawiającego na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu.
     10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi wyłącznie w dni,
      w które odbywają się zajęcia dodatkowe.
     11. Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty m.in.: ubezpieczenie busa/autokaru i dzieci, postoje, zapewnienie innego pojazdu o podobnych danych technicznych w przypadku awarii, oznakowanie pojazdu (przewóz dzieci) oraz wszystkie inne koszty związane
      z należytym utrzymaniem pojazdu.
     12. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa przewozu dzieci, realizacja przedmiotu zamówienia może odbyć się przy pomocy busa/autokaru
      o odpowiednim stanie technicznym, sprawnych i dopuszczonych do ruchu,
      z aktualnym badaniem technicznym, spełniających wymogi sanitarne
      i estetyczne, ogrzewanych wg potrzeb.
     13. Wykonawca powinien w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich przewożonych osób w busie/autokarze, zabezpieczyć na własny koszt wszelkie środki konieczne do udzielenia pierwszej pomocy w czasie przebywania ludzi w busie/autokarze oraz w czasie trwania umowy dbać
      o czystość i porządek w busie/autokarze.
     14. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
     15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
     16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
     17. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – załącznik nr 3.
     1. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z wstępnym harmonogramem ustalonym na 3 dni przed rozpoczęciem usługi.
     2. Kryterium oceny ofert

     100 % - najniższa cena.

     1. Wybór oferty

     Zamawiający wybierze ofertę z najniższą zaoferowaną ceną  za całość zamówienia (jeżeli oferta z najniższą ceną nie przekroczy kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia).

     Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający wybierze ofertę sklasyfikowaną jako następną według cen.

     W przypadku, gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o równych a zarazem najniższych cenach Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną poproszeni
     o złożenie ofert dodatkowych z ceną nie wyższą od zaoferowanej w ofercie podstawowej – do skutecznego rozstrzygnięcia.

     1. Termin związania ofertą – 30 dni
     2. Sposób przygotowania oferty

     Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

     Oferta cenowa musi zostać sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Rozeznania cenowego.

     Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć do dnia 02.11.2012r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, listownie,  faksem: (0-89) 539-27-60 z dopiskiem „Liceum tuż przed NAMI! -transport”

     1. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u koordynatora projektu, którym jest Justyna Kostrupska pod numerem telefonu (89) 539-27-48 lub e-mailem: justynakostrupska@wp.pl
     2. Płatności: Płatnikiem będzie Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych, NIP 739-13-24-382. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół zdawczo – odbiorczy stwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia podpisany przez koordynatora projektu.

     Fakturę VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia  należy wystawić na Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych, NIP 739-13-24-382 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 30 dni od  dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy.

     9.    Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

      

      

     Załączniki:

     1. Formularz ofertowy
     2. Wykaz miejscowości i ilość uczestników projektu
     3. Projekt umowy
     4. Wstępny harmonogram zajęć

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

      

     „Liceum tuż przed NAMI!”

     nr umowy POKL.09.01.02-28-062/12-00

     A-POKL.2-221.3.2012                                                                 

      

      

     ……………………………. …………………………………………..

     Pieczęć firmowa miejscowość i data

      

     FORMULARZ OFERTOWY

      

     Ja niżej podpisany, ………………………………………………………………………….., działający w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

     Nazwa:…………………………………………………………………………………………

     Adres siedziby:………………………………………………………………………………..

     Numer telefonu i faxu:……………………………………………………………………….

     NIP:……………………………………………………………………………………………

     REGON:………………………………………………………………………………………

      

     W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty  na:

     zakup usługi transportowej dla uczestników projektu „Liceum tuż przed NAMI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

      

     oferuję wykonanie zadania za następującą kwotę :

      

     Cena netto za 1 km wynosi ………………………….. ( słownie : …………………………………………………………….. )

      

     Cena brutto za 1 km wynosi ……………………………( słownie : ……………………………………………………………… )

      

      

     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego rozeznania i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

     Oświadczamy, że posiadamy  niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do realizacji zamówienia.

     W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

      

      

      

      

     ……………………………….. ……………………………………………..

                  Miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 2

     „Liceum tuż przed NAMI!”

     nr umowy POKL.09.01.02-28-062/12-00

                                                                      

      

     Transport

     Zajęcia zgodnie z ustalonym harmonogramem

     – w dni nauki szkolnej odwóz uczestników o godz. 15.00

     - w czasie ferii zimowych (28.01 – 08.02.2013) – przywóz uczestników na zajęcia na godz. 10:00, odwóz o godz. 13:30

      

      

     MIEJSCOWOŚĆ

     LICZBA DZIECI

     Wipsowo

     2

     Kramarzewo

     1

     Franknowo

     10

     Tłokowo

     1

     Krokowo

     4

     Kolonie Jeziorany

     3

     Piszewo

     2

     Polkajmy

     1

     Wójtówko

     2

     Derc

     1

     Kiersztanowo

     1

     Radostowo

     7

     Studnica

     1

     Lekity

     1

     Zerbuń

     1

     Wilimy

     1

     Potryty

     2

     Miejska Wieś

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 3

     „Liceum tuż przed NAMI!”

     nr umowy POKL.09.01.02-28-062/12-00

      

      

     UMOWA nr A-POKL.1-221.4.2012

      

     na zakup usługi transportowej dla uczestników projektu „Liceum tuż przed NAMI!”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

      

     Zawarta w dniu …………….. 2012 roku w  Urzędzie Miejskim w Jezioranach pomiędzy Gminą Jeziorany reprezentowaną przez Burmistrza Jezioran Pana Macieja Leszczyńskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Compa

     zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

     Firmą: ……………………………………………………………………

     NIP: ……………………………….    Regon: ………………………………...……..

     reprezentowaną przez ……………………………………………………………..

     zwaną dalej „Wykonawcą”

      

     W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego i wybraniu najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

      

     § 1

     1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi transportowej dla uczestników projektu „Liceum tuż przed NAMI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
     2. Wykonawca zobowiązuje się do odwożenia uczestników projektu  po zajęciach dodatkowych z Zespołu Szkół w Jezioranach do miejsca ich zamieszkania.
     3. Przewozy będą odbywać się w dni nauki w szkole.
     4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość  przywózu i odwozu uczestników projektu w soboty. Wówczas transport będzie dotyczył przywozu uczestników z ich miejsca zamieszkania oraz odwozu po zajęciach do miejsca ich zamieszkania.
     5. Zajęcia dodatkowe będą również realizowane podczas ferii zimowych. Wówczas transport będzie dotyczył przywozy uczestników z ich miejsca zamieszkania oraz odwozu po zajęciach do miejsca ich zamieszkania.
     6. W przypadku uzasadnionego niewykonania usługi przez Przewoźnika, Zleceniodawca pomniejsza płatność o wartość na jaką nie wykonano usługi
     7. Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 30.06.2014r.

      

     § 2.

     WYNAGODZENIE:

     1. Strony ustaliły, że  płatność i rozliczanie będzie się odbywać na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów wg stawek jednostkowych podanych w ofercie:

      

           1 km. : ............ netto + aktualny podatek  VAT  = ................. zł. brutto , słownie:

            .....................................................................................................................

     1. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą fakturami wystawionymi przez przewoźnika w okresach miesięcznych.
     2. Płatnikiem będzie Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
      ul. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany, NIP: 739–13– 24–382, zwany dalej ZOGJO.
     3.  Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół, stwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu niniejszej umowy, podpisany przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach oraz Koordynatora Projektu
     4.  Fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych, ul. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany, NIP: 739 – 13 – 24 – 382.
     5.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 30 dni od  dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

      

     § 3.

     Do obowiązków przewoźnika należy:

     1. przewóz uczestników projektu na ustalonych trasach z zapewnieniem odpowiednich warunków zgodnie z obowiązującym przepisami
     2. zapewnienie bezpieczeństwa dowożonym uczniom,
     3. w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nie dopuszczenie  ich do przewozu,
     4. zatrudnienie opiekuna sprawującego opiekę na dowożonymi uczniami w pojeździe,
     5. w przypadku awarii pojazdu, o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły i Zamawiającego,
     6. w razie zaistniałego wypadku kierowca zobowiązany jest udzielić pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku, powiadomić policję, Zamawiającego oraz dyrekcję szkoły.

     § 4

      

     W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności wynikających ze zmiany terminy odbywania się zajęć dodatkowych lub z innych przyczyn, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a wykonanie umowy nie leżałoby w interesie publicznym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian tras lub ilości kilometrów przejechanych dziennie w granicach 20%.

      

     § 5

     1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      

     § 6

     1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości:
     1. 500 zł (pięćset zł)  za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia przewozu pasażerów, z winy przewoźnika
     2. 1 500,00 zł ( jeden tysiąc pięćset zł) za nie wykonanie w danym dniu zaplanowanych przewozów z winy Wykonawcy.
     1. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu wg ust. 2 potrącone zostaną z najbliższej faktury Wykonawcy przedstawionej do zapłaty.

     § 7

     Strony postanawiają, że w razie powtarzających się przypadków (co najmniej trzykrotnie w okresie obowiązywania umowy) nienależytego wykonania zamówienia  z winy przewoźnika umowa zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia. Przypadki nienależytego wykonania umowy muszą być udokumentowane  pisemnie  przez Dyrekcję, z podaniem czasu i miejsca zdarzenia oraz nr pojazdu.

      

     § 8

     W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Prawa przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz.U. z 1995 roku Nr 119, poz. 575 ze zm.) i Kodeksu Cywilnego.

     § 9

     Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla strony pozwanej.

      

     § 14.

     Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

      

      

     ..............................................                                                 ..............................................

                Zamawiający                                                                                     Wykonawca

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 4  -  Wstępny Harmonogram

      

     Projekt pn: „„Liceum tuż przed NAMI!”

     nr umowy POKL.09.01.02-28-062/12-00

      

      

     Data

     Godzina dowozu

     Godzina odwozu

     Uwagi

     Listopad 2012

      

     9

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     10

     8:00

     13:10

     Wszystkie trasy

     12

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     13

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     16

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     17

     8:00

     13:10

     Wszystkie trasy

     19

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     20

     -

     16:55

      

     23

     -

     16:55

      

     24

     8:00

     13:10

      

     26

     -

     16:55

      

     27

     -

     16:55

      

     30

     -

     16:55

      

     Grudzień 2012

      

     1

     8:00

     13:10

     Wszystkie trasy

     3

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     4

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     7

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     8

     8:00

     13:10

     Wszystkie trasy

     10

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     11

     -

     16:55

      

     14

     -

     16:55

      

     17

     -

     16:55

      

     18

     -

     16:55

      

     21

     -

     16:55

      

     Styczeń 2013

      

     4

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     7

     -

     16:55

     Kikity

     8

     -

     16:55

     Wójtówko

     11

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     14

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     15

     -

     16:55

     Kikity

     18

     -

     16:55

     Wójtówko

     21

     10:00

     11:45

     Wszystkie trasy

     22

     10:00

     11:45

     Wszystkie trasy

     23

     10:00

     11:45

      

     24

     10:00

     11:45

      

     Luty 2013

      

     4

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     5

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     8

     -

     16:55

     13:30 Wszystkie trasy

        15:30 Jeziorany Kolonie

     11

     -

     16:55

     Piszewo

     12

     -

     16:55

     Wójtówko

     15

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     18

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     19

     -

     16:55

     Zerbuń

     22

     -

     16:55

     Miejska Wieś

     25

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     26

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     Marzec 2013

      

     1

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     4

     -

     16:55

     Wójtówko

     5

     -

     16:55

     Wójtówko

     8

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     11

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     12

     -

     16:55

     Wójtówko

     15

     -

     16:55

     Wójtówko

     18

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     19

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     22

     -

     16:55

     Radostowo

     25

     -

     16:55

     Wójtówko

     26

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     Kwiecień 2013

      

     5

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     8

     -

     16:55

     Franknowo

     9

     -

     16:55

     Jeziorany-Kolonie

     12

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     15

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     16

     -

     16:55

     Jeziorany-Kolonie

     19

     -

     16:55

     Kikity

     22

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     23

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     26

     -

     16:55

     Wójtówko

     29

     -

     16:55

     Jeziorany-Kolonie

     30

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     Maj 2013

      

     6

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     7

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     10

     -

     16:55

     Wójtówko

     13

     -

     16:55

     Piszewo, Franknowo

     14

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     17

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     20

     -

     16:55

     Wójtówko, Radostowo

     21

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     24

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

     27

     -

     16:55

     Wszystkie trasy

      

      


      

     A-POKL.2-221.1/2012                                              Jeziorany, dnia 22 października 2012 r.

      

      

      

     WSZYSCY WYKONAWCY

      

     W związku z wystosowanym w dniu 16 października 2012 r. zaproszeniem do złożenia oferty  na zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych w ramach projektu „Liceum tuż przed NAMI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” wykorzystywanego w pracy biurowej, informuję o wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.

      

     W niniejszym rozpoznaniu cenowym złożone zostały 2 oferty:

     Numer oferty

     Nazwa (firma) i adres wykonawcy

     Cena

     Lokata

      

     1

     „Komax”, ul. Przemysłowa 2, 10 – 950 Olsztyn

        netto –  1746,80 zł.

     VAT –    401,76 zł.

     brutto – 2148,56 zł.

      

     2

      

     2

     CEZAS – GLOB Sp. z o. o, ul. Żelazna 2, 10 – 419 Olsztyn

     netto –  1051,52 zł.

     VAT –  241,84 zł.

     brutto – 1293,36 zł.

      

     1

      

     Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2  Wykonawcy, którym jest firma:

     CEZAS – GLOB Sp. z o. o, ul. Żelazna 2, 10 – 419 Olsztyn

     przy uwzględnieniu następujących wymagań: cena 100%

      

     Uzasadnienie wyboru:

     Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty i jest najtańsza.

      

     Z  poważaniem,

      

      


     Projekt pn: „Liceum tuż przed NAMI!”

     nr umowy POKL.09.01.02-28-145/12-00

      

      

     A-POKL.2-221.2/2012                                                                 

      

     Zaproszenie do złożenia oferty

      

     dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu i materiałów dla uczestników projektu „Liceum tuż przed NAMI!” część I.

      

     Data ogłoszenia 18.10.2012r. na stronie internetowej Zamawiającego i Zespołu Szkół w Jezioranach, na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i w Zespole Szkół w Jezioranach. Ponadto zaproszenia do złożenia oferty wysłano do potencjalnych wykonawców mailem oraz pocztą.

      

     Zamawiający:

     Gmina Jeziorany, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany,
     tel./fax.
     (0-89) 539-27-41, (0-89) 539-27-60, e-mail: pokljeziorany@wp.pl

      

     1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i materiałów dla uczestników projektu „Liceum tuż przed NAMI!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” wykorzystywanych do pracy na zajęciach dodatkowych.

      

      

     .