• Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

    •  

     Nabór do oddziałów klas pierwszych
     Szkoły Podstawowej w Jezioranach
     na rok szkolny 2017/2018

      

     Zasady przyjęć

     Do klas I w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane są :

     • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) - objęte obowiązkiem szkolnym,
     • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) - zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

      

      

      

     Postępowanie rekrutacyjne

     Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

     Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

     Składanie zgłoszeń (dotyczy uczniów z obwodu szkoły) odbywa się w sekretariacie szkoły do dnia 05 maja 2017r. (wzór 1)

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
     Składanie wniosków i niezbędnych dokumentów odbywa się w sekretariacie szkoły      (wzór 2 i załączniki).

     Druki niezbędne do zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej znajdują się w sekretariacie szkoły, w przedszkolach i na stronie internetowej szkoły www.zsjeziorany.edupage.org

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolnym 2017/2018 będzie  prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

      

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Zespole Szkół  w Jezioranach

      

     Lp.

     Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Od 11 kwietnia 2017r.

     do 05 maja 2017r.

     od 12 czerwca 2017r.

     do 16 czerwca 2017r.

     2.

     Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (DZ.U z 2017r. poz.59)

     do 10 maja 2017r.

     do 20 czerwca 2017r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     26 maja 2017r.

     29 czerwca 2017r.

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      31 maja 2017r.

     do 04 lipca 2017r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     2 czerwca 2017r.

     do 7 lipca 2017r.

      

      

      

     Wzór 1

     …………………..……………, ………..………..

     Dyrektor                                       Zespołu Szkół w Jezioranach

     ZGŁOSZENIE

     kandydata do klasy I na rok szkolny 2017/2018

     zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jezioranach

     1. Dane dotyczące kandydata do klasy I, zamieszkałego w obwodzie szkoły:
     1. Imiona, nazwisko: ………………………………………………………….………………
     2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………..
     3. PESEL: …………………………………….…………. …………                                                            w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
     1. Dane dotyczące rodziców kandydata:
     1. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

     matki - ………………………………………………………………………………………..

     ojca - ....……………………………………………………………………………………….

     1. Adres miejsca zamieszkania i zameldowania rodziców/prawnych opiekunów kandydata:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     1. Adres miejsca zamieszkania i zameldowania kandydata:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     1. Pozostałe informacje:
     1. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów kandydata, o ile je posiadają:

     e-mail:

      

     numer telefonu do matki:

      

     numer telefonu do ojca:

      

      

      

     1. Informacja rodziców kandydata dotycząca istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym w celu zapewnienia kandydatowi odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych

     …………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

                               ……………………..………….……………..….……………

                               podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata

     Wzór 2

     …………………..……………, ………..………..

             Miejsce i data wpływu

     Dyrektor                                  Zespołu Szkół w Jezioranach

      

     WNIOSEK

     o przyjęcie ucznia (kandydata) do klasy I na rok szkolny 2017/2018,

     zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Jezioranach

      

     1. Dane dotyczące dziecka (kandydata):
     1. Imiona, nazwisko dziecka: ………………………………………………………….………………
     2. Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………………………………….
     3. PESEL dziecka: …………………………………….………………………………………………
      w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

      

     1. Dane dotyczące rodziców dziecka (kandydata):
     1. Imiona i nazwiska rodziców dziecka:

     matki - …………………………………………………………………………………………

     ojca - ....………………………………………………………………………………………

     1. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka (kandydata):

     …………………………………………………………………………………………

     1. Adres miejsca zamieszkania dziecka (kandydata):

     …………………………………………………………………………………………

     1. Pozostałe informacje:
     1. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka (kandydata), o ile je posiadają:

     e-mail:

      

     numer telefonu do matki:

      

     numer telefonu do ojca:

      

      

      

      

      

      

     1. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych,  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:

      

     Lp.

     Nazwa wybranej publicznej szkoły podstawowej

     1.

      

     2.

      

     3.

      

      

     1. Załączniki do wniosku:

     Lp.

     Rodzaj dokumentu

     Forma potwierdzenia załącznika

     Potwierdzenie złożenia załącznika

     1.

     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (kandydata).

     załącznik nr 1

      

     2.

     Niepełnosprawność dziecka (kandydata):

     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

     • oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
     • kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka (kandydata);

      

     3.

     Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców dziecka (kandydata):

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

      

      

     4.

     Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata): Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

      

      

     5.

     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

      

      

     6.

     Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

      

      

     7.

     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

     załącznik nr  2

      

     8.

     Dodatkowe kryteria:

     Oświadczenie potwierdzające o miejscu pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły

     załącznik nr  3

      

      

     Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie przez bliskich krewnych na terenie obwodu szkoły

     załącznik nr  4

      

      

      

     1. Informacja rodziców dziecka (kandydata) dotycząca istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (kandydata) w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych

     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

      

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

      

      

      

     ……………………..………….……………..….………………………

     podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

      

     Oświadczenie

     o wielodzietności rodziny dziecka (kandydata)

      

     Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że w mojej rodzinie wychowują się następujące dzieci:

      

     Lp.

     Imię i nazwisko dziecka

     Data urodzenia

     Nazwa szkoły/przedszkola,

     do której uczęszcza/

     pod opieką rodzica/ inne*

     1.

      

      

      

      

     2.

      

      

      

      

     3.

      

      

      

      

     4.

      

      

      

      

     5.

      

      

      

      

     6.

      

      

      

      

      Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

      ………………….                                                                 ……………………………………

     miejscowość, data                                                                                                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      Podstawa prawna:   Art. 20c ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20t ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

     *niewłaściwe skreślić

      

     Załącznik nr 2

      

     Oświadczenie

     o samotnym wychowywaniu dziecka (kandydata) w rodzinie

      

     Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że samotnie wychowuję w rodzinie niżej wymienione
     dziecko/dzieci*

     1. ..........................................................................., ur. ................................................,
     2.  .........................................................................., ur. ................................................,
     3. ..........................................................................., ur. ................................................,
     4. ..........................................................................., ur. ................................................,
     5.  .........................................................................., ur. ................................................,
     6. ..........................................................................., ur. ................................................

     i jestem:

     • panną, kawalerem*,
     • wdową, wdowcem - w załączeniu akt zgonu małżonka*,
     • osobą pozostającą w separacji - w załączeniu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację*,
     • osobą rozwiedzioną - w załączeniu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód*

     oraz oświadczam, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

      

     Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

      

     ………………………………………              ………...…………..………………………

     miejscowość, data                                                                                              czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

     Podstawa prawna:

     Art. 20c ust. 1 pkt 6 w związku z art. 20t ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

      

     *niewłaściwe skreślić

                                                                                       Załącznik nr 3

     Oświadczenie potwierdzające

     o miejscu pracy jednego z rodziców dziecka (kandydata) w obwodzie szkoły

      

     Ja niżej podpisana/y*……………………………………………………............................

     ……………………………………………………………………………..……...….. oświadczam,

     że jestem zatrudniona/y* w …………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………
     nazwa zakładu pracy, adres, miejsce wykonywania pracy

     ………………………………………………………………………………………………

      

      

     Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

      

     1. ………………………………………                   ..…………..…………………………

     miejscowość, data                                                                                                  czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

     1. ………………………………………                   ...…...………..…………………………

     miejscowość, data                                                                                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

      

      Podstawa prawna:   Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

     *niewłaściwe skreślić

     Załącznik nr 4

     Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie przez bliskich krewnych

     dziecka ( kandydata) na terenie obwodu szkoły

      

     Ja niżej podpisana/y*………………………………………………………………………,

     ……………………………………………………………………………  oświadczam,

     że mój krewny  …………………………………………………………………………

                                                              (imię i nazwisko)

     mieszka na terenie obwodu  Szkoły Podstawowej w Jezioranach

     …………………………………………………………………………………………………
     (adres zamieszkania krewnego)

     ………………………………………………………………………………………………

      

     Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

      

      

     ………………………………………              ………...…………..…………………………

     miejscowość, data                                                                                                    czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

      

      

      Podstawa prawna:  Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

     *niewłaściwe skreślić

      

      


     Zasady rekrutacji
     uczniów (kandydatów)do Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Zespole Szkół w Jezioranach na rok szkolny 2016/2017

     Podstawy prawne

     Zasady przyjęć do szkół podstawowych (w roku szkolnym 2016/2017) zostały opracowane w oparciu o zapisy;

     • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.),
     • ustawy z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35),
     • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
     • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.)

     Zasady przyjęć

     Do klas I w roku szkolnym 2016/2017 przyjmowane są :

     • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2009) - objęte obowiązkiem szkolnym,
     • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2010) - zgodnie z wolą rodziców:

     - jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,

     •  

     - posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną , założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

     1.  

     1.Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

     1) szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Michała Lengowskiego w Zespole Szkół w Jezioranach,

     2) dyrektorze szkoły- należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach,

     3) uczniach - należy przez to rozumieć kandydatów,

     4) szkolnej stronie - należy przez to rozumieć stronęwww.zsjeziorany.edupage.org

      

     Postępowanie rekrutacyjne

      

     1.  

     Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła spoza obwodu).

     Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

     Składanie zgłoszeń (dotyczy uczniów z obwodu szkoły) odbywa się w sekretariacie szkoły do dnia 22 kwietnia 2016r. (wzór 1)

     Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem tzn., że dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjęcie do innej szkoły.

     Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolnym 2016/2017 będzie  prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

      

      

     Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Zespole Szkół  w Jezioranach

     §3

     Lp.

     Rodzaj czynności postępowania rekrutacyjnego

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Od 11 kwietnia 2016r.

     do 29 kwietnia 2016r.

     od 8 czerwca 2016r.

     do 10 czerwca 2016r.

     2.

     Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.

     Od 4 maja 2016r.

     do 5 maja 2016r.

     do 16 czerwca 2016r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     27 maja 2016r.

     4 lipca 2016r.

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     Od 1 czerwca 2016r.

     do 3 czerwca 2016r.

     od 5 lipca 2016r.

     do 7 lipca 2016r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     6 czerwca 2016r.

     11 lipca 2016r.

      

     Kryteria naboru i liczba punktów do Szkoły Podstawowej w Jezioranach

     §4

     1. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności .
     2. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza się na wolne miejsca na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły    (wzór 2).
     3. Postępowanie rekrutacyjne w pierwszym etapie przeprowadza się wg następujących kryteriów:
     1. wielodzietność rodziny kandydata,
     2. niepełnosprawność kandydata,
     3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
     4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
     5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
     6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
     7. objęcie kandydata pieczą zastępczą,

      

     4. Kryteria, o których mowa w punkcie 3 mają jednakową wartość – po jednym punkcie.

     5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą nadal wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria, którym jest przypisana następująca liczba punktów za poszczególne kryteria:

     1. dziecko, które uczęszczało do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Jezioran – 5 pkt.
     2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać do szkoły – 2 pkt.
     3. miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się  w obwodzie szkoły – 1 pkt.
     4. bliscy krewni kandydata mieszkają na terenie obwodu szkoły – 1 pkt.
     5. dowóz kandydata do szkoły we własnym zakresie - 1pkt.
     6. dowóz kandydata do szkoły szkolnym środkiem transportu wpływa na podwyższenie wydatków w tym zakresie -minus 15 pkt.

     6.W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.

      

     Dokumenty kandydatów w procesie rekrutacji

     § 5

     1. Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów to:

     1) Wniosek o przyjęcie  dziecka (kandydata)do szkoły(wzór 2),

     2) załączniki do wniosku:

     a) załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny,

     b)załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

      c) załącznik nr 3 – oświadczenie potwierdzające o miejscu pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły

     d) załącznik nr 4 - oświadczenie potwierdzające zamieszkanie przez bliskich krewnych w obwodzie szkoły

     2. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów, o których mowa w §4 ust. 3.1 i 6, ust. 5.3
            i 4 potwierdza się  oświadczeniami, natomiast, kryteria o których mowa w ust. 3.2, 3, 4, 5, 7 są składane w oryginale,  notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

     § 6

     Niedostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów kandydata, wymienionych w §5, może mieć wpływ na ostateczny wynik rekrutacji.

     Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

     § 7

     Procedura odwoławcza rodziców/prawnych opiekunów kandydata przebiega do 03czerwca  2016 r.

     .

     §8

     1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

      

      

     1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

     1)zastępca dyrektora – przewodniczący komisji,

     2)dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej  - członkowie komisji,

     3)sekretarz szkoły – sekretarz.

      

     3.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

     • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, ustalenie jego wyników i podanie do publicznej wiadomości list: kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
     • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
     •  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

     4.Dokumentami stanowiącymi podstawę pracy komisji rekrutacyjnej są :

     • regulamin pracy komisji rekrutacyjnej;
     • imienny wykaz zgłoszonych uczniów (kandydatów) w objętych procesem
       rekrutacyjnym;
     • wnioski o przyjęcie dziecka (kandydata) do szkoły oraz inne dokumenty dostarczone przez rodziców/prawnych opiekunów, (załączniki).

     5. W trakcie posiedzenia komisja rekrutacyjna rozpatruje zgłoszenia uczniów (kandydatów) do szkoły na podstawie dostarczonych przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów dokumentów według przyjętych kryteriów rekrutacji.

      

     6.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

      

     7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, do którego załącza się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych.

      

     Postanowienia końcowe

     § 9

     1. Dane osobowe dzieci są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
     2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca pobytu ucznia w szkole.
     3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
     4. Kryteria naboru do  Szkoły Podstawowej w Jezioranach zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
     5. Zasady wchodzą w życie w dniu 01 kwietnia 2016 r.

      

      

      

     Wzór 1

     …………………..……………, ………..………..

     DyrektorZespołu Szkół w Jezioranach

     ZGŁOSZENIE

     kandydata do klasy I na rok szkolny 2016/2017

     zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Jezioranach

     • Dane dotyczące kandydata do klasy I, zamieszkałego w obwodzie szkoły:
     1. Imiona, nazwisko: ………………………………………………………….………………
     2. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………..
     3. PESEL: …………………………………….…………. …………                                                            w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
     • Dane dotyczące rodziców kandydata:
     1. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

     matki - ………………………………………………………………………………………..

     ojca - ....……………………………………………………………………………………….

     1. Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydata:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     1. Adres miejsca zamieszkania kandydata:

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     • Pozostałe informacje:
     1. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów kandydata, o ile je posiadają:

     e-mail:

      

     numer telefonu do matki:

      

     numer telefonu do ojca:

      

      

      

     • Informacja rodziców kandydata dotycząca istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym w celu zapewnienia kandydatowi odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych

     …………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

     ……………………..………….……………..….……………

     podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata

     Wzór 2

     …………………..……………, ………..………..

      Data wpływu

     Dyrektor Zespołu Szkół w Jezioranach

      

     WNIOSEK

     o przyjęcie ucznia (kandydata) do klasy I na rok szkolny 2016/2017,

     zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Jezioranach

      

     • Dane dotyczące dziecka (kandydata):
     1. Imiona, nazwisko dziecka: ………………………………………………………….………………
     2. Data i miejsce urodzenia dziecka: ………………………………………………………………….
     3. PESEL dziecka: …………………………………….………………………………………………
      w przypadku braku numeru PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

      

     • Dane dotyczące rodziców dziecka (kandydata):
     1. Imiona i nazwiska rodziców dziecka:

     matki - …………………………………………………………………………………………

     ojca - ....………………………………………………………………………………………

     1. Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka (kandydata):

     …………………………………………………………………………………………

     1. Adres miejsca zamieszkania dziecka (kandydata):

     …………………………………………………………………………………………

     • Pozostałe informacje:
     1. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka (kandydata), o ile je posiadają:

     e-mail:

      

     numer telefonu do matki:

      

     numer telefonu do ojca:

      

      

      

      

      

      

     1. Wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół podstawowych,  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:

      

     Lp.

     Nazwa wybranej publicznej szkoły podstawowej

     1.

      

     2.

      

     3.

      

      

     • Załączniki do wniosku:

     Lp.

     Rodzaj dokumentu

     Forma potwierdzenia załącznika

     Potwierdzenie złożenia załącznika

     1.

     Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (kandydata).

     załącznik nr 1

      

     2.

     Niepełnosprawność dziecka (kandydata):

     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

     • oryginały, notarialnie poświadczone kopie albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
     • kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka (kandydata);

      

     3.

     Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców dziecka (kandydata):

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

      

      

     4.

     Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata):Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

     Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

      

      

     5.

     Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

      

      

     6.

     Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

      

      

     7.

     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

     załącznik nr  2

      

     8.

     Dodatkowe kryteria:

     Oświadczenie potwierdzające o miejscu pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły

     załącznik nr  3

      

      

     Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie przez bliskich krewnych na terenie obwodu szkoły

     załącznik nr  4

      

      

      

     • Informacja rodziców dziecka (kandydata) dotycząca istotnych danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (kandydata) w celu zapewnienia odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych

     …………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

     ………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………

      

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

      

      

      

     ……………………..………….……………..….………………………

     podpis rodziców (prawnych opiekunów) kandydata

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

      

     Oświadczenie

     o wielodzietności rodziny dziecka (kandydata)

      

     Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że w mojej rodzinie wychowują się następujące dzieci:

      

     Lp.

     Imię i nazwisko dziecka

     Data urodzenia

     Nazwa szkoły/przedszkola,

     do której uczęszcza/

     pod opieką rodzica/ inne*

     1.

      

      

      

      

     2.

      

      

      

      

     3.

      

      

      

      

     4.

      

      

      

      

     5.

      

      

      

      

     6.

      

      

      

      

      Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

      ………………….      ……………………………………

     miejscowość, data                                                     czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      Podstawa prawna:Art. 20c ust. 2 pkt 1 w związku z art. 20t ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

     *niewłaściwe skreślić

      

     Załącznik nr 2

      

     Oświadczenie

     o samotnym wychowywaniu dziecka (kandydata) w rodzinie

      

     Ja niżej podpisana/y* oświadczam, że samotnie wychowuję w rodzinie niżej wymienione
     dziecko/dzieci*

     1. ..........................................................................., ur. ................................................,
     2.  .........................................................................., ur. ................................................,
     3. ..........................................................................., ur. ................................................,
     4. ..........................................................................., ur. ................................................,
     5.  .........................................................................., ur. ................................................,
     6. ..........................................................................., ur. ................................................

     i jestem:

     • panną, kawalerem*,
     • wdową, wdowcem - w załączeniu akt zgonu małżonka*,
     • osobą pozostającą w separacji - w załączeniu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację*,
     • osobą rozwiedzioną - w załączeniu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód*

     oraz oświadczam, że nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

      

     Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

      

     ………………………………………              ………...…………..………………………

     miejscowość, data                                                     czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

     Podstawa prawna:

     Art. 20c ust. 1 pkt 6 w związku z art. 20t ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

      

     *niewłaściwe skreślić

                                                                                       Załącznik nr 3

     Oświadczenie potwierdzające

     o miejscu pracy jednego z rodziców dziecka (kandydata) w obwodzie szkoły

      

     Ja niżej podpisana/y*……………………………………………………............................

     ……………………………………………………………………………..……...….. oświadczam,

     że jestem zatrudniona/y* w …………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………
     nazwa zakładu pracy, adres, miejsce wykonywania pracy

     ………………………………………………………………………………………………

      

      

     Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

      

     1. ………………………………………                   ..…………..…………………………

     miejscowość, data                                         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

     1. ………………………………………                   ...…...………..…………………………

     miejscowość, data                                          czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

      

      Podstawa prawna:Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

     *niewłaściwe skreślić

     Załącznik nr 4

     Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie przez bliskich krewnych

     dziecka ( kandydata) na terenie obwodu szkoły

      

     Ja niżej podpisana/y*………………………………………………………………………,

     ……………………………………………………………………………oświadczam,

     że mój krewny  …………………………………………………………………………

     (imię i nazwisko)

     mieszka na terenie obwodu  Szkoły Podstawowej w Jezioranach

     …………………………………………………………………………………………………
     (adres zamieszkania krewnego)

     ………………………………………………………………………………………………

      

     Pouczenie o odpowiedzialności karnej:

     Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

      

      

     ………………………………………              ………...…………..…………………………

     miejscowość, data                                                     czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

      

      

      

      

      Podstawa prawna:Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014 r. poz. 7)

     *niewłaściwe skreślić

      

      

     Informacja dla rodziców kandydata

     dotycząca dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia do kl. I  publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza obwodem tej szkołyna rok szkolny 2016/2017

     Załączniki do wniosku o przyjęcie kandydata do kl. I, dotyczące:

     Pkt 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka (kandydata) – zał. nr 1.

     Pkt 2. Niepełnosprawność dziecka (kandydata)

     Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka:

     1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną;
     2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

      

     Pkt 3. Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców dziecka (kandydata)                                        1) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców lub obojga rodziców dziecka (kandydata) lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

     Pkt 4. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka (kandydata)Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka (kandydata):

     1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną;
     2. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), wydane przez zespół do spraw  orzekania o niepełnosprawności.

     Pkt 5. Objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą

     Dokument poświadczający objęcie dziecka (kandydata) pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
     (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

     Pkt 6-7. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

     Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – zał. nr 2

     Pkt 8. Dodatkowe kryteria:Oświadczenie potwierdzające o miejscu pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły– zał. nr 3

     Oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie przez bliskich krewnych na terenie obwodu szkoły
     – zał. nr 4