• Rekrutacja do Gimnazjum

    •  

      

      

     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2015/2016

     Dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach

     z dnia 29 marca 2016 r.

      

     Terminy rekrutacji

     do Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego

     Zespołu Szkół
     w Jezioranach na rok szkolny 2016/2017

      

     - od 5 maja 2016 r. do 22 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – składanie  zgłoszeń do klasy I na rok szkolny 2016/2017  kandydata zamieszkałego w obwodzie gimnazjum (druk: Wzór 1) oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2016/2017 kandydata zamieszkałego poza obwodem   gimnazjum (druk: Wzór 2),

     - do 24 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. do godz. 14.00 – złożenie  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

     - do 30 czerwca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

     - 15 lipca 2016 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do gimnazjum, w postępowaniu uzupełniającym do 18 sierpnia 2016 r.

     - do 20 lipca 2016 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w postępowaniu uzupełniającym do 22 sierpnia 2016 r.

     - 22 lipca 2016 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum lub informacji o liczbie wolnych miejsc, w postępowaniu uzupełniającym do 31 sierpnia 2016 r.

     Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3/2015/2016

     Dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach

     z dnia 29 marca 2016 r.

       

     Zasady rekrutacji

     Uczniów (kandydatów) do Gimnazjum w Jezioranach

      

     Podstawy prawne:

     1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

      

     1. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2013 r., poz.135)

      

     1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

      

     1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

      

      

     § 1

     1. Ilekroć  w niniejszych zasadach jest mowa o:
     1. szkole/gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Jezioranach
     2. dyrektorze szkoły– należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach,
     3. uczniach – należy przez to rozumieć kandydatów,
     4. szkolnej stronie- należy przez to rozumieć stronę www.zsjeziorany.edupage.org

      

     Postępowanie rekrutacyjne

     § 2

     1. Za organizację rekrutacji do gimnazjum odpowiada dyrektor szkoły.

      

     1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

      

     1. Proces rekrutacji obejmuje:

          a) przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie kandydata do Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach", które można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony,

          b) w przypadku większej ilości złożonych wniosków niż miejsc w klasach pierwszych, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną;

          c) ogłoszenie wyników rekrutacji  poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej imiennych list uczniów przyjętych i  nieprzyjętych.

      

     § 3

     1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według harmonogramu ustalonego przez kuratora oświaty.
     2. O przyjęciu kandydata w ciągu roku szkolnego, w tym do klasy I, decyduje dyrektor szkoły.
     3. Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy I, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

      

     § 4

     1. Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
     2. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
     3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi 3 nauczycieli danej szkoły.
     4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

     a) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;

     b) osoba której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym  
         przeprowadzanym do danej szkoły.

     5.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

     1)  przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, ustalenie jego wyników  
          i podanie do publicznej wiadomości list: kandydatów zakwalifikowanych   
          i niezakwalifikowanych do gimnazjum,

     2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
         wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

     3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

     6. Dokumentami stanowiącymi podstawę pracy komisji rekrutacyjnej są :

           1) regulamin pracy komisji rekrutacyjnej,

           2) imienny wykaz zgłoszonych kandydatów objętych procesem rekrutacji,

           3) wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły oraz inne dokumenty dostarczone przez  rodziców (załączniki).

     7. W trakcie posiedzenia komisja rekrutacyjna rozpatruje zgłoszenia uczniów (kandydatów) do szkoły na podstawie dostarczonych przez rodziców uczniów dokumentów według przyjętych kryteriów rekrutacji.

     8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przezprzewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

     9. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, do którego załącza  się listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych.

      

     Kryteria naboru i liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym

     § 5

     1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców ( wzór 1).
     2.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców ( wzór 2).
     3. Wniosek może być złożony do 3 wybranych publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
     4. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności .
     5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na wniosek rodzica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły   ( wzór 2).
     6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
     7. Postępowanie rekrutacyjne w pierwszym etapie przeprowadza się wg następujących kryteriów:

          1) wielodzietność rodziny kandydata,

          2) niepełnosprawność kandydata,

          3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

          4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

          5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

          6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

          7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     1. Kryteria, o których mowa w punkcie 7 mają jednakową wartość – po jednym punkcie.
     2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą nadal wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria, którym jest przypisana następująca liczba punktów za poszczególne kryteria:

     1) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 6 pkt.

     2) wynik uzyskany na sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – do 6 pkt. 

     3) szczególne osiągnięcia opisane na świadectwie – do 6 pkt.

     4) ocena z zachowania: wzorowe – 6 pkt., bardzo dobre – 4 pkt., dobre – 3 pkt.,   
         poprawne – 2 pkt., nieodpowiednie – 1 pkt.

      Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi – 24.

     10. Dokumenty, o których mowa w kryteriach §  5 ust.6, 7.1-7, składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem prze rodzica kandydata.

      

     11. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.

      

     12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia. 

      

     13. Postępowanie uzupełniające prowadzi komisja rekrutacyjna, na takich samych zasadach, jak rekrutacja zasadnicza.

     Dokumenty kandydatów w procesie rekrutacji

     § 6

     Dokumenty składane przez rodziców to:

     1. wniosek o przyjęcie  kandydata do gimnazjum ( wzór 2),

     2.  załączniki do wniosku,

     3.  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

     4. dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów, o których mowa w §5 ust. 6 ,  

          7.1 - 7, składane są w oryginale lub  notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

     5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonym wostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

     Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

      

     § 7

     1. Rodzic kandydata nieprzyjętego może w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

     2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

     3. Rodzic kandydata może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     4. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     5. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów kandydata, wymienionych w § 6 może mieć wpływ na ostateczny wynik rekrutacji.

      

     Postanowienia końcowe

     § 8

     1. Dane osobowe dzieci są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

      

     1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca pobytu ucznia w szkole.

      

     1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sąd administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

      

     1. Kryteria naboru do  gimnazjum zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

      

     1. Zasady wchodzą w życie w dniu 29 marca 2016 r.

      

     Pliki do pobrania:

          Wzor_1_-_zgloszenie.doc

           Wzor_2_-_wniosek.doc


     Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2014/2015

     Dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach

     z dnia 27 lutego 2015

      

     Terminy rekrutacji

     do Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego

     Zespołu Szkół
     w Jezioranach na rok szkolny 2015 / 2016

      

      

      

     - od 11 maja 2015r. do 22 czerwca 2015r. do godz. 15.00 – składanie  
       zgłoszeń do klasy I na rok szkolny 2015 / 2016  kandydata zamieszkałego
       w obwodzie gimnazjum (druk: Wzór 1) oraz składanie wniosków o przyjęcie
       do klasy I na rok szkolny 2015 / 2016 kandydata zamieszkałego poza obwodem gimnazjum (druk: Wzór 2),

      

     - do 30 czerwca 2015r. do godz. 14.00 – złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu
       przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

      

     - 03 lipca2015r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do gimnazjum,

      

     - do 07 lipca 2015r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki
       w gimnazjum przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez
       dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

      

     - 08 lipca 2015r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
       kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum lub informacji o liczbie wolnych miejsc,

      

     - od 09 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r. – rekrutacja uzupełniająca.


     Pliki do pobrania:

     1.Wzór 1  Wzor_1.doc

     2.Wzór 2  Wzor_2.docx

      

      


     Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/2013/2014

     Dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach

     z dnia 28 lutego 2014

       

     Zasady rekrutacji

     Uczniów(kandydatów) do Gimnazjum w Jezioranach

     Podstawy prawne:

      

     1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

      

     1. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.
      z 2013 r., poz.135)

      

     1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz.U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317 ze zm.)

      

     1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

      

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

      

      

     § 1

     1. Ilekroć  w niniejszych zasadach jest mowa o:
     1. szkole/gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum w Jezioranach
     2. dyrektorze szkoły– należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach,
     3. uczniach – należy przez to rozumieć kandydatów,
     4. szkolnej stronie- należy przez to rozumieć stronę www.zsjeziorany.edupage.org

      

     Postępowanie rekrutacyjne

     § 2

     1. Za organizację rekrutacji do gimnazjum odpowiada dyrektor szkoły.
     2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
     3. Proces rekrutacji obejmuje:
     1. przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie kandydata do Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach", które można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze szkolnej strony,
     2. w przypadku większej ilości złożonych wniosków niż miejsc w klasach pierwszych, dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną;
     3. ogłoszenie wyników rekrutacji  poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej imiennych list uczniów przyjętych i  nieprzyjętych.

      

      

      

     § 3

     1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się według harmonogramu ustalonego przez kuratora oświaty.
     2. O przyjęciu kandydata w ciągu roku szkolnego, w tym do klasy I, decyduje dyrektor szkoły.
     3. Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy I, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

     § 4

     1. Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
     2. Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
     3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
     1. zastępca dyrektora – przewodniczący komisji,
     2. przedstawiciel rady pedagogicznej  - członek komisji,
     3. sekretarz szkoły - sekretarz.

           4.Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

     1)  przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, ustalenie jego wyników i podanie do publicznej wiadomości list: kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum,

     2)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

     3)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

           5.Dokumentami stanowiącymi podstawę pracy komisji rekrutacyjnej są :

     1. regulamin pracy komisji rekrutacyjnej,
     2. imienny wykaz zgłoszonych kandydatów objętych procesem rekrutacji,
     3. wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły oraz inne dokumenty dostarczone przez rodziców/prawnych opiekunów, (załączniki).

     6.W trakcie posiedzenia komisja rekrutacyjna rozpatruje zgłoszenia uczniów (kandydatów) do szkoły na podstawie dostarczonych przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów dokumentów według przyjętych kryteriów rekrutacji.

           7.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających     okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie tych okoliczności.

     8.Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, do którego załącza  się listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych.

      

      

      

     Kryteria naboru i liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym

     § 5

     1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów ( wzór 1).
     2.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów  ( wzór 2).
     3. Wniosek może być złożony do 3 wybranych publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
     4. Rekrutację przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności .
     5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły   ( wzór 2).
     6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.
     7. Postępowanie rekrutacyjne w pierwszym etapie przeprowadza się wg następujących kryteriów:
     1. wielodzietność rodziny kandydata,
     2. niepełnosprawność kandydata,
     3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
     4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
     5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
     6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
     7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
     1. Kryteria, o których mowa w punkcie 7 mają jednakową wartość – po jednym punkcie.
     2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą nadal wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria, którym jest przypisana następująca liczba punktów za poszczególne kryteria:

     1)średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – do 6 pkt.

     2)wynik uzyskany na sprawdzianie przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – do 6 pkt. 

     3)szczególne osiągnięcia opisane na świadectwie – do 6 pkt.

     4)ocena z zachowania: wzorowe – 6 pkt., b. dobre – 4 pkt., dobre – 2 pkt.,  poprawne – 1 pkt.

      

      Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi – 24.

     1. Dokumenty, o których mowa w kryteriach §  5 ust.6, 7.1-7, składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem prze rodzica kandydata.
     2. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.
     3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia. 
     4. Postępowanie uzupełniające prowadzi komisja rekrutacyjna, na takich samych zasadach, jak rekrutacja zasadnicza.

      

      

      

      

     Dokumenty kandydatów w procesie rekrutacji

     § 6

     Dokumenty składane przez rodziców/prawnych opiekunów to:

     1. wniosek o przyjęcie  kandydata do gimnazjum ( wzór 2),

     2.  załączniki do wniosku,

     3.  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

     4. dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów, o których mowa w §5 ust. 6 , 7.1 - 7,
          składane są w oryginale lub  notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci kopii
          poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

     5.zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonym w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

      

     Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

      

                                                                             § 7

     1.Rodzic kandydata nieprzyjętego może w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

     2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

     3.Rodzic kandydata może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     4.Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od otrzymania odwołania, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     5.Niedostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów kandydata, wymienionych w § 6 może mieć wpływ na ostateczny wynik rekrutacji.

      

     Postanowienia końcowe

     § 8

     1. Dane osobowe dzieci są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
     2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca pobytu ucznia w szkole.
     3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
     4. Kryteria naboru do  gimnazjum zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
     5. Zasady wchodzą w życie w dniu 28 lutego 2014r.