• Statut Zespołu Szkół

    • STATUT

     Zespołu Szkół w Jezioranach


      

      

      

     § 1

      

     1. Nazwa zespołu brzmi: Zespół Szkół w Jezioranach.

     2. W skład Zespołu Szkół w Jezioranach wchodzą:

     - Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach,

     - Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach.

     3. Siedzibą Zespołu Szkół w Jezioranach są budynki przy ulicy Konopnickiej 13 w Jezioranach.

      

     § 2

      

     Organem prowadzącym Zespół Szkół w Jezioranach jest Gmina Jeziorany.

      

     § 3

      

     1. Zespół Szkół w Jezioranach używa pieczęci nagłówkowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład o treści:

     Zespół Szkół w Jezioranach

     ul. Konopnickiej 13

      11-320 Jeziorany

      

     2. W sprawach dotyczących zakresu działalności tylko danej szkoły  Zespół Szkół w Jezioranach używa pieczęci nagłówkowych zawierających nazwę zespołu oraz nazwę tej szkoły:

      

                     Zespół Szkół w Jezioranach                                                           Zespół Szkół w Jezioranach

     Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego                                  Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego

                          ul. Konopnickiej 13                                                                          ul. Konopnickiej 13

                          11-320 Jeziorany                                                                             11-320 Jeziorany

      

     3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół w Jezioranach używają pieczęci urzędowych właściwych dla tych szkół:

      

     Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach używa metalowej pieczęci urzędowej, tłoczonej,                 o średnicy 36  mm, zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis: „Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Jezioranach”,

      

     Gimnazjum im Seweryna Pieniężnego w Jezioranach używa metalowej pieczęci urzędowej, tłoczonej, o średnicy     36  mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis:

     „Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach”.

      

     § 4

      

     Cele i zadania zespołu:

      

     Zespół Szkół w Jezioranach realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

     Szczegółowe zadania szkół wchodzących w skład zespołu określone są w statutach tych szkół.

      

     § 5

      

     1. Organami Zespołu Szkół w Jezioranach są :

         1) Dyrektor Zespołu Szkół w Jezioranach.

         2) Rada Pedagogiczna  Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach.

         3) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach.

         4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach.

         5) Rada Pedagogiczna  Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach.

         6) Rada Rodziców Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach.

         7) Samorząd Uczniowski Gimnazjum  im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach.

     2. Kompetencje, zasady działania oraz sposoby rozwiązywania sporów między organami określają statuty Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach i  Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach.

      

     3. W sytuacjach konfliktowych, których rozwiązanie nie jest możliwe w sposób opisany w statutach szkół organy          Zespołu Szkół w Jezioranach mogą zwrócić się do Burmistrza Jezioran lub do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

      

     § 6

      

     1. Zespołem Szkół w Jezioranach kieruje Dyrektor Zespołu Szkół.

     2. W Zespole Szkół w Jezioranach mogą być zatrudnieni zastępcy dyrektora.

     3. Dyrektor Zespołu Szkół w Jezioranach organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów Zespołu Szkół w Jezioranach.

     4. W celu zapewnienia uczniom Zespołu Szkół w Jezioranach pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być zatrudniani psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy.

     5. Psycholog, pedagog, logopeda i doradca zawodowy zatrudnieni w Zespole Szkół w Jezioranach wchodzą w skład rad pedagogicznych, o których mowa w § 5 ust. 1 punkt 2 i 5 niniejszego statutu.

     6. Ilekroć w Statutach Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach i Gimnazjum i. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach jest mowa o dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Jezioranach.

      

     § 7

      

     1. Postanowienia zawarte w Statutach Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Jezioranach i Gimnazjum  im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach pozostają w mocy za wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym statucie.

     2. Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Jezioranach odbywa się w trybie określonym w ustawie.

      

     § 8

     Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.